Trang 33 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối tri thức

Bạn đang xem: Trang 33 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối tri thức tại thptnguyenchithanhag.edu.vn

Giải bài 12, 13, 14, 15, 16, 17 trang 33 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối kiến ​​thức chi tiết có hướng dẫn và đáp án giúp các em học tốt hơn

Bài 7.12 trang 33 sgk toán tập 2 Nối kiến ​​thức

Câu hỏi

Tìm tổng của hai đa thức sau bằng cách nhóm các hạng tử cùng bậc:

x2 – 3x + 2 và 4×3 – x2 + x – 1

Giải pháp

Ta có: (x2 – 3x + 2) + (4×3 – x2 + x – 1)

= x2 – 3x + 2 + 4×3 – x2 + x – 1

= 4×3 + (x2 – x2 ) + (-3x + x) + (2 – 1)

= 4×3 – 2x + 1

Bài 7.13 trang 33 sgk toán tập 2 Nối kiến ​​thức

Câu hỏi

Tìm hiệu sau bằng cách đặt phép trừ: (- x3 – 5x + 2) – (3x + 8)

Giải pháp

Bài 7.14 trang 33 sgk toán 7 tập 2 Kết nối kiến ​​thức

Câu hỏi

Cho hai đa thức:

\(A = 6{x^4} – 4{x^3} + x – \dfrac{1}{3};B = – 3{x^4} – 2{x^3} – 5{x^ 2} + x + \dfrac{2}{3}\)

Tính A + B và A – B

Giải pháp

\(\begin{array}{l}A + B = (6{x^4} – 4{x^3} + x – \dfrac{1}{3}) + ( – 3{x^4} – 2{x^3} – 5{x^2} + x + \dfrac{2}{3})\\ = 6{x^4} – 4{x^3} + x – \dfrac{1}{ 3} – 3{x^4} – 2{x^3} – 5{x^2} + x + \dfrac{2}{3}\\ = (6{x^4} – 3{x^4 }) + ( – 4{x^3} – 2{x^3}) – 5{x^2} + (x + x) + ( – \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{ 3})\\ = 3{x^4} – 6{x^3} – 5{x^2} + 2x + \dfrac{1}{3}\\A – B = (6{x^4} – 4{x^3} + x – \dfrac{1}{3}) – ( – 3{x^4} – 2{x^3} – 5{x^2} + x + \dfrac{2} {3})\\ = 6{x^4} – 4{x^3} + x – \dfrac{1}{3} + 3{x^4} + 2{x^3} + 5{x^ 2} – x – \dfrac{2}{3}\\ = (6{x^4} + 3{x^4}) + ( – 4{x^3} + 2{x^3}) + 5 {x^2} + (x – x) + ( – \dfrac{1}{3} – \dfrac{2}{3})\\ = 9{x^4} – 2{x^3} + 5 {x^2} – 1\cuối{mảng}\)

\(\begin{array}{l}A + B = (6{x^4} – 4{x^3} + x – \dfrac{1}{3}) + ( – 3{x^4} – 2{x^3} – 5{x^2} + x + \dfrac{2}{3})\\ = 6{x^4} – 4{x^3} + x – \dfrac{1}{ 3} – 3{x^4} – 2{x^3} – 5{x^2} + x + \dfrac{2}{3}\\ = (6{x^4} – 3{x^4 }) + ( – 4{x^3} – 2{x^3}) – 5{x^2} + (x + x) + ( – \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{ 3})\\ = 3{x^4} – 6{x^3} – 5{x^2} + 2x + \dfrac{1}{3}\\A – B = (6{x^4} – 4{x^3} + x – \dfrac{1}{3}) – ( – 3{x^4} – 2{x^3} – 5{x^2} + x + \dfrac{2} {3})\\ = 6{x^4} – 4{x^3} + x – \dfrac{1}{3} + 3{x^4} + 2{x^3} + 5{x^ 2} – x – \dfrac{2}{3}\\ = (6{x^4} + 3{x^4}) + ( – 4{x^3} + 2{x^3}) + 5 {x^2} + (x – x) + ( – \dfrac{1}{3} – \dfrac{2}{3})\\ = 9{x^4} – 2{x^3} + 5 {x^2} – 1\cuối{mảng}\)

Bài 7.15 trang 33 SGK toán tập 2, Nối kiến ​​thức

Câu hỏi

Đối với đa thức:

\(A = 3{x^4} – 2{x^3} – x + 1;B = – 2{x^3} + 4{x^2} + 5x;C = – 3{x^4} + 2{x^2} + 5\)

Tính A + B + C; A – B + C và A – B – C

Giải pháp

\(\begin{array}{l}A + B + C = (3{x^4} – 2{x^3} – x + 1) + ( – 2{x^3} + 4{x^2 } + 5x) + ( – 3{x^4} + 2{x^2} + 5)\\ = 3{x^4} – 2{x^3} – x + 1 – 2{x^3} + 4{x^2} + 5x – 3{x^4} + 2{x^2} + 5\\ = (3{x^4} – 3{x^4}) + ( – 2{x^ 3} – 2{x^3}) + (4{x^2} + 2{x^2}) + ( – x + 5x) + (1 + 5)\\ = 0 + ( – 4{x^ 3}) + 6{x^2} + 4x + 6\\ = – 4{x^3} + 6{x^2} + 4x + 6\\A – B + C = (3{x^4} – 2{x^3} – x + 1) – ( – 2{x^3} + 4{x^2} + 5x) + ( – 3{x^4} + 2{x^2} + 5) \\ = 3{x^4} – 2{x^3} – x + 1 + 2{x^3} – 4{x^2} – 5x – 3{x^4} + 2{x^2} + 5\\ = (3{x^4} – 3{x^4}) + ( – 2{x^3} + 2{x^3}) + ( – 4{x^2} + 2{x ^2}) + ( – x – 5x) + (1 + 5)\\ = 0 + 0 + ( – 2{x^2}) – 6x + 6\\ = – 2{x^2} – 6x + 6\\A – B – C = (3{x^4} – 2{x^3} – x + 1) – ( – 2{x^3} + 4{x^2} + 5x) – ( – 3{x^4} + 2{x^2} + 5)\\ = 3{x^4} – 2{x^3} – x + 1 + 2{x^3} – 4{x^2} – 5x + 3{x^4} – 2{x^2} – 5\\ = (3{x^4} + 3{x^4}) + ( – 2{x^3} + 2{x^ 3}) + ( – 4{x^2} – 2{x^2}) + ( – x – 5x) + (1 – 5)\\ = 6{x^4} + 0 + ( – 6{x ^2}) – 6x + ( – 4)\\ = 6{x^4} – 6{x^2} – 6x – 4\end{ar cá đuối}\)

Bài 7.16 trang 33 sgk toán tập 2 Nối kiến ​​thức

Câu hỏi

Bạn Nam được phân công mua một số sách làm quà trong buổi tổng kết cuối năm của lớp. Nam dự định mua ba loại sách với giá bán như bảng sau. Giả sử Nam cần mua x sách khoa học, x+8 sách tham khảo và x+5 cuốn truyện tranh.

a) Viết các đa thức biểu thị số tiền Nam phải trả cho mỗi loại sách.

b) Tìm đa thức biểu thị tổng số tiền Nam phải trả để mua số sách đó.

Giải pháp

a) Đa thức biểu thị số tiền Nam phải trả để mua truyện tranh là: A = (x +5). 15 000 = 15 000x + 75 000 (đồng)

Đa thức biểu thị số tiền Nam phải trả cho cuốn sách tham khảo là: B = (x + 8) . 12 500 = 12 500x + 100 000 (đồng)

Đa thức biểu thị số tiền Nam phải trả cho sách khoa học là: C = x . 21 500 (VNĐ)

b) Đa thức biểu thị tổng số tiền Nam phải trả để mua số sách đó là:

P = A + B + C = = 15 000x + 75 000 + 12 500x + 100 000 + x . 21 500

= (15 000 + 12 500 + 21 500)x + (75 000 + 100 000)

= 49 000x + 175 000 (đồng)

Bài 7.17 trang 33 sgk toán tập 2 Nối kiến ​​thức

Câu hỏi

Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 65 m, người ta định làm một bể bơi có chiều rộng x nét, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Sơ đồ và kích thước cụ thể (tính bằng mét) được thể hiện trên Hình 7.1. Tìm đa thức (biến x):

a) Cho biết diện tích của bể bơi

b) Cho biết diện tích khu đất

c) Cho biết diện tích đất xung quanh bể bơi.

Giải pháp

a) Bể bơi có chiều dài là 3x, chiều rộng là x nên diện tích của bể bơi là:

B = 3x. x = 3.x2

b) Thửa đất có chiều dài là 65, chiều rộng là 5 + x + 4 = x + 9 nên đa thức biểu thị diện tích mảnh đất là:

D = 65. (x+9) = 65x + 585

c) Diện tích xung quanh bể bơi = diện tích mảnh đất – diện tích bể bơi nên đa thức biểu thị diện tích mảnh đất xung quanh bể bơi là:

Q = D – B = 65x + 585 – 3.x2 = -3.x2 +65x + 585

Bài tiếp: Trang 35 SGK Toán 7 tập 2 Nối liền kiến ​​thức

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn giải bài tập trang 33 SGK toán 7 tập 2, kết nối kiến ​​thức đã học được tài liệu tham khảo được biên soạn với mong muốn giúp các em học sinh học tốt môn Toán lớp 7 hơn

Hướng dẫn giải Toán 7 Nối kiến ​​thức bằng Đọc tài liệu

Bạn thấy bài viết Trang 33 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối tri thức có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trang 33 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối tri thức bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Trang 33 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối tri thức của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Trang 33 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối tri thức
Xem thêm bài viết hay:  Trả lời câu hỏi trang 11 SGK Khoa học 4

Viết một bình luận